Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 3. lékařské fakulty UK

Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín
Akutní medicína (0)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biologie (0)
Dermatologie (0)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Farmakologie (0)
Fyziologie a patologická fyziologie (0)
Geriatrie (0)
Hematologie (0)
Imunologie, alergologie (0)
Infektologie (0)
Laboratorní diagnostika (0)
Lékařská etika a právo (0)
Lékařská informatika a informační věda (0)
Mikrobiologie (0)
Nefrologie (0)
Neurochirurgie (0)
Oftalmologie, optometrie (0)
Onkologie, radioterapie (0)
Ostatní (0)
Otorinolaryngologie (0)
Pediatrie, neonatologie (0)
Pneumologie (0)
Porodnictví a gynekologie (0)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Všeobecné praktické lékařství (0)

Vítejte na Portálu 3.LF UK.  Aktuálně proběhl přesun na nový server (upozorňujeme uživatele, kteří se registrovali mezi 14.10. a 15.10. a kteří se aktuálně nemohou přihlásit, že jejich účty budou v nejbližší době obnoveny).

Ultrasonografie

Ultrasonografie

Tato powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, aplikacím a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prezentace je určena pro všechny studenty magisterských, ale i bakalářských zdravotních oborů. Prezentace je doplněna testovými otázkami s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 26.5.2012 | Creative Commons License

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Tato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

Rtg kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Působení zvuku na zdraví

Působení zvuku na zdraví

Materiál přináší základní informace o zvuku a o jeho zdrojích. Zabývá se účinky hluku na zdraví a preventivními opatřeními, která se při ochraně před nepříznivými účinky hluku provádějí a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je doplněno odborným komentářem.

 
autor: Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Pracovní lékařství a toxikologie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Termoterapie

Termoterapie

Termoterapie je část fyzikální terapie, kdy teplo do organizmu přivádíme, což se nazývá pozitivní termoterapie a nebo teplo odvádíme, ochlazujeme tělo a jedná se o negativní termoterapii.
Termoterapii používáme např. pro prevenci poruch funkcí a nemocí, pro vlastní léčení nebo také pro zvýšení efektivity fyzioterapeutických postupů, např. před LTV, masáží, před redresí, trakcí, pro zmírnění bolesti, pro relaxaci, pro ovlivnění pojiva atd.
 

 
autor: Dobroslava Jandová, a kol. | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 8.2.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Psychiatrické vyšetření

Psychiatrické vyšetření

DVD Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komplexního psychiatrického vyšetření: detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku poruch nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a pozornosti. Pro snadnější orientaci je záznam rozčleněn do kapitol a opatřen titulky s relevantními informacemi. Toto dílo nelze využívat ke komerčním účelům a nelze zasahovat do jeho obsahu.

 
autor: Lucie Bankovská - Motlová, Martin Řepa | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 30.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011 | Creative Commons License

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Videopořad podává základní informace o diagnostických metodách nukleární medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré informace.

 
autor: Otto Lang, Ivana Kuníková | obor: Nukleární medicína | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Powerpointová prezentace na téma ,,Slina a její vyšetření v zubní praxi"

 
autor: Eva Gojišová | obor: Zubní lékařství | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Gamma knife

Gamma knife

This article includes two powerpoint presentations about radiosurgery. Radiosurgery is a medical procedure that allows non-invasive treatment of benign and malignant tumors. It is also known as stereotactic radiotherapy. Radiosurgery is especially helpful for the localized, highly precise treatment of brain tumors.

 
autor: Josef Novotný | obor: Biophysics, Radiology and Imaging | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012 | Creative Commons License

Dentální hygienistka

Dentální hygienistka

Powerpointová prezentace o studiu oboru ,,Dentální hygienistka" na 3.LF. Obsah tvoří : profesní vzdělání v oboru dentální hygieny, zubní a parodontologické prevenci, včlenění do odborného týmu v zubní ordinaci, výchova pacienta k dokonalé péči o ústní zdraví, návyk a dodržování preventivních opatření v prevenci ZK a parodontopatií, péče o pacienty se závažným celkovým onemocněním, péče o pacienty dlouhodobě hospitalizovaných, péče o pacienty v sociální domácí péči, systematická preventivní péče dětí předškolního věku, systematická péče o hendikepované děti a pacienty.

 
autor: Eva Gojišová | obor: Zubní lékařství | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012 | Creative Commons License

Topografie horní a dolní končetiny

Topografie horní a dolní končetiny

Krátká videa se schématy a anatomickými preparáty topografických míst horní a dolní končetiny. Každé video na určenou anatomickou krajinu lidského těla obsahuje schématické ohraničení a průběh všech anatomických struktur, názornou demonstraci na prepartátu a shrnutí. Všechna videa jsou opatřena mluveným komentářem.

 
autor: Martin Holek | obor: Anatomie | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrSc.FRCPsych, doplněný PPT prezentací, na téma Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění genetické informace vnějšími vlivy, vztahem časných traumat a působení stresu na lidskou psychopatologii.

 
autor: Cyril Höschl | obor: Lékařská genetika, Neurologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Modelový zápočtový test z lékařské chemie a biochemie

Modelový zápočtový test z lékařské chemie a biochemie

Modelový zápočtový test pro bakaláře přístupný v moodle. Test naleznete na připojeném odkazu. Před samotným zahájením testu je nutné se přihlásit a být zapsán v e - learningovém kurzu "Biochemie pro bakaláře - obecná část." Každý student má na test tři pokusy. Ke každé otázce je správná vždy jedna odpověď. Po ukončení je pokus vyhodnocen a jsou zobrazeny chyby a správná řešení.

 
autor: Pavla Balínová | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 27.8.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

STUDIE SPACECURL

STUDIE SPACECURL

Přednáška.

SPACECURL ovlivňuje posturální systém. Cílem je objektivně posoudit pozitivní nebo negativní vliv na posturální systém.

 
autor: Karel Mende | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 14.6.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Dvě „živé“ operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu zpracované do podoby digitálního videa. První video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ zlomeniny weber B), druhé průběh osteosyntézy pánve a acetabula z předního přístupu. Obě videa jsou doplněna komentářem Doc. MUDr. Valéra Džupy Csc. s důležitými poznatky k dané problematice.

 
autor: Valér Džupa | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Kazuistiky z Ortopedie

 
autor: Valér Džupa | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Metabolizmus lipidů

Metabolizmus lipidů

Přednáška z Biochemie pro bakaláře

 
autor: Pavla Balínová, Jana Matějčková | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 12.3.2011 | Creative Commons License

Metabolizmus proteinů

Metabolizmus proteinů

Přednáška z Biochemie pro bakaláře

 
autor: Pavla Balínová, Jana Matějčková | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Anatomie dýchací soustavy

Anatomie dýchací soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | obor: Anatomie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Ionizující záření

Ionizující záření

E-learningový kurz

 
autor: Eugen Kvašňák | obor: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 12.12.2009 | poslední úpravy: 5.11.2010 | Creative Commons License
  

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Tato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického traktu.

 
autor: Václav Janík | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody, Urologie, Vnitřní lékařství | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 14.3.2011 | Creative Commons License

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | obor: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

BOLEST

BOLEST

 Bolest je subjektivní, nepříjemný senzorický a afektivní zážitek, který signalizuje narušení integrity organismu a vede k aktivaci obecných stresových mechanismů. Tím má do určité míry ochranný význam. Nociceptivní systém je trvale aktivní. Chráňí organismus před mikrotraumatizací tkání nepřiměřenou zátěží. Koncepce bolesti doposud prodělává četné změny. Od mechanistického chápaní vzniku a šíření bolesti se pokročilo ke komplexnímu pojetí, kde jsou vedle tělesných procesů zkoumány také psychosociální aspekty.

 
autor: Dobroslava Jandová, a kol. | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 3.3.2011 | Creative Commons License

BALNEOLOGIE

BALNEOLOGIE

Balneologie je nauka o přírodních léčivých zdrojích, jejich čerpání, využití, skladování, ochraně, užívání k léčbě nebo jako stolní vody. Zahrnuje řadu podoborů jako např. balneotechnika, hydrogeologie, klimatologie, referenční laboratoře PLZ, peloidologie. Balneoterapie je léčení přírodními léčivými zdroji tj. převážně fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlivy. Těmito vlivy jsou např. přírodní léčivé vody, zřídelní plyny, peloidy a klima.
 

 
autor: Dobroslava Jandová, a kol. | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 9.2.2011 | poslední úpravy: 9.2.2011 | Creative Commons License

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 9.2.2011 | Creative Commons License

Radiologické zobrazovací metody

Radiologické zobrazovací metody

Komentovaná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fakultě.Zabývá se historií oboru, jeho současnou podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních principů.
Druhá část je věnována statickým radiologickým metodám v rámci radiodiagnostiky – tedy technikám snímkování, analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.
 

 
autor: Jan Šprindrich | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 6.2.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Texty k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které svým rozsahem odpovídají požadovaným znalostem u státní závěrečné zkoušky. Úplný seznam otázek ze všech oborů a další studijní materiály se nachází na stránkách fakulty.

 

 
autor: Martin Krbec, Valér Džupa (Eds.) | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Traumakurz

Traumakurz

Dvě prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha 10 . První prezentace se zabývá celkovou problematikou popáleninového úrazu, úrazů chemických, elektrotraumat a chladového postižení. Druhá prezentuje shrnuje současný stav poznatků o hojení popáleninového traumatu od úrazu až po rozvoj trvalých následků. Ostatní materiály se zabývají jednotlivými fázemi vzniku a léčby popálenin.

 
autor: Josef Bláha, Monika Tokarik | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 6.5.2011 | Creative Commons License

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Instruktážní videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována jako výukový materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a kazuistikou. Všechna videa jsou doplněna odborným komentářem.

 
autor: Vendula Andrlová | obor: Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Poranění pánve a acetabula

Poranění pánve a acetabula

Záznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve a acetabula" ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, iniciální fáze ošetření (ATLS), kombinovaná poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin pánve a diagnostika, klasifikace, léčba a komplikace zlomenin acetabula.

 
autor: Valér Džupa | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 30.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

Ergonomie v zubní praxi

Ergonomie v zubní praxi

Prezentace na téma "Ergonomie v zubní praxi" podává v úvodu definici a cíle ergonomie z pohledu zubní praxe. Obsahem výkladu jsou pak detailní popisy jednotlivých složek ergonomie: držení těla, pracovního prostoru, pracovní pozice, pracovní hygieny, vybavení ordinace, popisy a koncepce řešení jednotlivých chyb z hlediska ergonomie.

 
autor: Eva Gojišová, Tomáš Jakoubek, Eugen Kvašňák | obor: Zubní lékařství | publikováno: 10.10.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012 | Creative Commons License

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Soubor powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radiologie" na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené zobrazování.

 
autor: Jan Šprindrich | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie

Test z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k příjímacímu řízení pro obor DENTÁLNÍ HYGIENISTKA v r. 2010/11". Pro vstup do testu je nutné se přihlásit a zapsat do kurzu pomocí přiloženého odkazu na portálu MOODLE. Test je zaměřen na minimální potřebné znalosti z chemie nutné k přijímacímu řízení pro obor Dentální hygienistka. V otázkách je správná vždy jedna odpověď.
 

 
autor: Pavla Balínová | obor: Lékařská chemie a biochemie, Zubní lékařství | publikováno: 28.8.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012 | Creative Commons License

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Přednáška.

Detailní přehled rotačních nástrojů používaných ve stomatologické ordinaci.

 
autor: Eva Gojišová, Věra Heroutová, Tomáš Jakubek, Eugen Kvašňák | obor: Zubní lékařství | publikováno: 29.6.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Exkluzivní přednášky expertů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Videozáznamy tří exkluzivních přednášek veličin oboru Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

 
autor: Eugen Kvašňák | obor: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Komentovaná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu. V těchto videích je zpracováno těchto pět témat: Artróza, akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pánve.

Každé téma obsahuje úvod do dané problematiky, klasifikace, případně možnosti terapie a komentované RTG snímky.

 
autor: Valér Džupa | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 2.5.2012 | Creative Commons License

Metabolizmus sacharidů

Metabolizmus sacharidů

Přednáška z Biochemie pro bakaláře
 

 
autor: Pavla Balínová, Jana Matějčková | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 12.3.2011 | Creative Commons License

Enzymy

Enzymy

Přednáška z Biochemie pro bakaláře

 
autor: Pavla Balínová, Jana Matějčková | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 12.3.2011 | Creative Commons License

Anatomie trávící soustavy

Anatomie trávící soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | obor: Anatomie | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License

Biostatistika

Biostatistika

Jedná se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu „Biostatistika“. Dané přednášky se zabývají problematikou statistiky v medicíně, deskriptivímí statistickými metodami, testováním hypotéz, analýzou rozptylu ANOVA, Bonferonniho a Šidákovou korekcí při vícenásobném porovnávání a korelační analýzou.

 
autor: Jana Vránová | obor: Biofyzika | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License

Hygiena v zubním lékařství

Hygiena v zubním lékařství

Legislativní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve všech oborech zubního lékařství v souladu s požadavky Hlavního hygienika ČR.

 
autor: Eva Gojišová | obor: Zubní lékařství | publikováno: 1.9.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011 | Creative Commons License